25.08.2021

Eino: Ok, so it’s thrown…

Eino: I run to it…

Eino: Pick it up…

Eino: And run away!